top of page

מדיניות ביטולים ותנאי שימוש

ביטול מנוי

1. ביטול מנוי במהלך 14 ימים לאחר עריכתו: מנוי רשאי לבטל חברותו במועדון בתוך 14 ימים מיום עריכת המנוי . היות והחליט המנוי לבטל את החברות בתוך פרק הזמן המפורט לעיל, כספו יוחזר לו, בניכוי דמי ביטול חריגים בסך של 100 ש"ח ("דמי הביטול").

2. ביטול מנוי לאחר חלוף 14 ימים ממועד עריכתו: מנוי רשאי לבטל חברותו במועדון גם בחלוף 14 ימים ממועד עריכת המנוי , והודעת ביטול יכולה להימסר בכל עת, בכפוף להוראות הבאות:
ביטול העסקה תיכנס לתוקף בתום חודש (30 ימי התראה מראש) ממועד מסירת הודעת הביטול. המועדון ישיב למנוי את התמורה ששילם או יבטל את חיובו בשל העסקה ויגבה את התשלומים כמפורט להלן:
א.  דמי ביטול בגובה 15% מהיתרה לתשלום.
ב. מועד הביטול: למעט במקרה בו נקב המנוי בהודעת הביטול במועד מאוחר יותר, ביטול מנוי יכנס לתוקפו לאחר חודש ימים (30 ימים) מיום מסירתה של הודעת הביטול בכתב בלבד לכתובת הדוא"ל של המועדון (info@crossfitweizmann.co.il) בלבד, יש לפרט את שם המנוי, מס' ת.ז. , סיבת הביטול ותאריך מבוקש לביטול, אשר לא יפחת מחודש ימים ממועד הודעת הביטול.
* לא תכובד כל בקשה לביטול רטרואקטיבי מכל סיבה שהיא.
3. לא יתאפשרו זיכויים כספיים בשום מקרה על:
(א) ימי הקפאה שנצברו במהלך תקופת המנוי .
(ב) כרטיסיות או יתרתן של כרטיסיות בתשלום (בין אם אישיים או קבוצתיים)  ,וזאת בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.
(ג) כל תקופת זמן שתתוסף כחלק ממבצע או הטבה ללא עלות.

* מנוי שלא הגיע לפעילות אישית שנקבעה לו – יחוייב במלוא שווייה.
* ביטול פעילות אישית ללא חיוב יתאפשר אך ורק אם המנוי נתן למדריך/ליועץ ולו בלבד, הודעה מוקדמת על הביטול לפחות 24 שעות מראש.
4. אי הגעה לפעילות שנקבעה ע"י מנוי –  יגנס המנוי בקיצור זמן המנוי בהתאם לנהלים: הברזה אחת החודש - יקוזז יום מהמנוי , 4 הברזות בחודש – יקוזז שבוע מהמנוי.
5. ביטול מנוי על ידי המועדון: המועדון רשאי לסיים את חברותו של כל מנוי, בכל מקרה של הפרה חוזרת של הוראות הנהלת המועדון ו/או במקרה של הפרת משמעת ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה במועדון, ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את חברי המועדון ו/או את שלומם ו/או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו וכד', על פי שיקול דעתו הבלעדי של המועדון.

6. שינויים במנוי: כל שינוי במאפייני המנוי (המרות למינהן) תחוייב בדמי המרה בסך 100 ש"ח.
* יש לציין כי מנוי/כרטיסייה הינם אישיים ולא נתינים להעברה , אלא באישור מיוחד ע"י הנהלת המועדון , בכפוף למדיניות ובקיזוז דמי המרה מיתרת המנוי.

הקפאת מנוי
ניתן להקפיא את המנוי ללא תשלום בגין השירות למשך תקופה של בין 14 ל- 30 ימים מקסימום.
כל מנוי רשאי לצבור עד 30 ימי הקפאה לתקופת המנוי.
כל בקשה להקפאה תינתן בכתב למזכירות המועדון / ישלח בדוא"ל בצירוף שם מלא, סיבת ההקפאה ות.ז.
* כל הקפאה חריגה אשר תאושר מכל סיבה שהיא עפ"י שיקול דעת המועדון – תתבצע בכפוף למדיניות המועדון בלבד.

אישור רפואי
• על כל מתאמן למלא הצהרת בריאות אישית.
כל אדם אשר סובל מבעיה רפואית/ כאבים בחזה/ סחרחורות/ איבוד הכרה/ מחלות לב/ ריאות/ מטופל תרופתית/ נשים בהריון/ מתאמן מעל גיל 60 -  חייב באישור רופא משפחה המאשר פעילות גופנית מאומצת ואישור הורים במידת הצורך.

• על כל מתאמן למלא הצהרת בריאות אישית.

מתאמן מתחת לגיל 16 חייב באישור הורים חתום.

הנני מאשר כי ידוע לי שללא אישור רפואי ו/או אישור הורים, לא אוכל להשתתף בפעילות ולא אוכל לדרוש את כספי חזרה בשל עיכוב במסירת האישור.

                                  

אישור קבלת תוכן מקצועי ועדכונים בדוא"ל/סמס ושימוש במדיה
חלק מהערך המוסף שמציע המועדון כולל שיתוף חומר מקצועי, עדכונים בנוגע לשינויים, הודעות הקשורות בפעילות המקצועית והקהילתית, בעצם אישור כתב זה הנני מאשר קבלת תוכן לכתובת האימייל שצויינה. וכן, שימוש בצילומים אשר התקיימו במסגרת הפעילות לשימוש שיווקי.

 

bottom of page